Giới thiệu về Trình quản lý Doanh nghiệp

Trình quản lý Doanh nghiệp cho phép bạn khởi tạo, quản lý và thiết lập tổ chức doanh nghiệp của bạn, xây dựng và quản lý các tài sản ví dụ như Trang tương ứng với Dịch vụ hay Sản phẩm mà bạn đang kinh doanh, hay các Nhân sự đảm nhiệm các vai trò công việc riêng.

Hiện tại, mỗi người chỉ được tạo một Doanh nghiệp trên Hahalolo.

Các vấn đề có thể bạn đang quan tâm