Trang trên Hahalolo

Trang là sản phẩm chính của Kinh doanh trên Hahalolo. Cung cấp cho bạn khả năng triển khai Dịch vụ/Sản phẩm của bạn lên Hahalolo, quảng bá và kinh doanh Dịch vụ/Sản phẩm của bạn trên cộng đồng du lịch của Hahalolo.

Trang Hahalolo được chia thành nhiều loại tương ứng với mỗi Dịch vụ/Sản phẩm về du lịch. Hiện chúng tôi đang hỗ trợ 3 loại chính: Tour, Hotel, Shop. Trong tương lai, với sứ mệnh và mục tiêu của mình, chúng tôi sẽ cung cấp thêm nhiều loại hình khác, chẳng hạn như: Cafe, Restaurant, Place, Ticket, …

Trang Hahalolo ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến việc triển khai kinh doanh của bạn, vì vậy hãy đảm bảo tuân thủ Chính sáchĐiều khoản về Trang cùng các Chính sách và điều khoản khác có liên quan.

Chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng quản trị nội dung về nghiệp vụ kinh doanh của bạn (Quản lý Trang) và khả năng quản trị giao diện đối với người dùng, trải nghiệm về nhìn & cảm nhận (Look&Feel), xem thêm cách thiết lập và xây dựng giao diện người dùng của một Trang.

Các vấn đề có thể bạn đang quan tâm