Điều khoản Thanh toán & Hủy đặt trước

Tính năng cung cấp cho bạn khả năng thiết lập bắt buộc thanh toán trước (toàn bộ hoặc một phần) và điều khoản nếu hủy đặt trước.

  • Qui tắc thiết lập: xác định qui tắc sẽ áp dụng cho khách sạn, lựa chọn một trong các nguyên tắc có sẵn, bao gồm:

    • Qui định chung: khách sạn có qui định chung, tuy nhiên nếu có qui định cụ thể ở loại phòng thì sẽ ưu tiên theo Loại phòng trước

    • Theo từng Loại phòng: cho biết khách sạn của bạn không có qui định chung mà sẽ qui định cụ thể riêng theo từng Loại phòng

  • Tỉ lệ trả trước: thiết lập tỉ lệ mà khách sạn của bạn yêu cầu phải trả trước. Giá trị từ 0-100%. Thiết lập 0 có nghĩa khách đặt phòng không cần phải thanh toán trước; thiết lập 100% có nghĩa khách đặt phòng bắt buộc phải thanh toán trước 100%

  • Tỉ lệ trả lại khi hủy: thiết lập tỉ lệ mà khách sạn của bạn sẽ trả lại cho người đặt khi người đó vì lý do cá nhân phải thực hiện hủy đặt trước. Tương tự như tỉ lệ trả trước, giá trị thiết lập từ 0-100%

  • Thời gian còn lại tối thiểu: thiết lập thời gian còn lại tối thiểu tính từ thời điểm thực hiện hủy đặt trước đến thời điểm nhận phòng, khi đó khách sẽ phải chịu áp dụng điều khoản tỉ lệ trả lại khi hủy