Loại phòng

Loại phòng là sản phẩm chính của Trang loại Khách sạn. Cung cấp cho khách hàng của bạn hiểu họ sẽ được ở tại căn phòng như thế nào, có các tiện ích, cơ sở vật chất hay dịch vụ gì, … Vì vậy, hãy chăm chút cho những thông tin mà bạn sẽ cung cấp và hãy đảm bảo rằng mọi thông tin bạn đăng tải đều đúng sự thật và nằm trong khả năng cung cấp dịch vụ của bạn.

Hãy bắt đầu với việc thử tạo một Loại phòng:

  1. Nhấp vào Loại phòng ở trình đơn Cài đặt của Trang

  2. Nhấp hoặc nhấn vào Tạo mới Loại phòng

Bạn sẽ được đưa đến trang chi tiết của Loại phòng, là lúc mà bạn thực sự thiết lập một Loại phòng mà bạn đang có cho khách hàng của mình.

Hãy chú ý rằng, một số thông tin của Loại phòng sẽ được đặt ở phía trên cùng và xuất hiện ở tất cả các khu vực nội dung; các thông tin này sẽ có tác dụng cho toàn bộ các khu vực đó, có nghĩa bạn sẽ thiết lập chỉ một lần cho toàn bộ các nội dung khác. Các thông tin này bao gồm:

  • Ngôn ngữ: Hahalolo (trong tương lai sẽ) hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ khác nhau, bạn có thể biên dịch nội dung của Loại phòng tương ứng sang nhiều ngôn ngữ tùy theo mục đích mở rộng thị trường của chính doanh nghiệp của bạn. Lưu ý: hãy đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin cho 1 ngôn ngữ trước khi chuyển sang thiết lập nội dung cho ngôn ngữ khác.

  • Đơn vị tiền tệ: thiết lập đơn vị tiền tệ cơ sở của Loại phòng, áp dụng cho tất cả các thuộc tính tiền tệ có trong Loại phòng. Khách hàng khi xem thông tin Loại phòngcủa bạn, Hahalolo sẽ tự động chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ mà họ mong muốn.

  • Trạng thái: cho biết trạng thái hiện tại của Loại phòng. Bạn có thể chuyển đổi Loại phòng giữa trạng thái Hoạt động hay Tạm ẩn. Lưu ý: việc thay đổi trạng thái chỉ có tác dụng với những khách hàng mới, các đơn hàng đã mua Loại phòng thì bạn vẫn phải hoàn tất nghĩa vụ phục vụ.