Cơ sở vật chất & Dịch vụ

Xác định những Cơ sở vật chất & Dịch vụ mà Loại phòng của bạn đang có, để khách hàng của bạn biết rằng họ sẽ được ở trong một phòng như thế nào, qui mô ra sao và được nhận những dịch vụ như thế nào.

Chúng tôi cũng xin nhắc lại rằng, việc xác định danh sách Cơ sở vật chất & Dịch vụ vẫn đang ở chế độ tự bạn khai báo, vì vậy chúng tôi mong rằng bạn đảm bảo các thông tin bạn cung cấp là sự thật đúng với thực tế, bằng không chúng tôi sẽ buộc phải sử dụng các biện pháp giới hạn.

Cách thiết lập:

  • Các cơ sở vật chất/Dịch vụ được chúng tôi phân loại sẵn theo nhiều nhóm

  • Đánh dấu chọn Cơ sở vật chất/Dịch vụ nào mà Loại phòng của bạn đang có, chúng tôi sẽ đảm nhận việc còn lại là đưa thông tin này đến khách hàng của bạn