Thông tin chung về Loại phòng

Thiết lập các thông tin cơ bản đặc trưng của một Loại phòng, bao gồm:

  • Tên: tên gọi của Loại phòng, tương ứng theo ngôn ngữ đang được chọn

  • Mô tả ngắn: một đoạn mô tả ngắn không quá 150 từ, là nội dung được hiển thị đầu tiên trên Hahalolo cho một Loại phòng

  • Mô tả: là mô tả đầy đủ của Loại phòng, cho phép nhập văn bản giàu tài nguyên chẳng hạn như chèn thêm ảnh, video

  • Diện tích: xác định diện tích của loại Phòng, đơn vị tính theo mét vuông

  • Giá cơ bản: thiết lập mức giá cơ bản của Loại phòng, thông số này chỉ được hiển thị cho Loại phòng trong trường hợp mà hệ thống không thể tính toán được giá Phòng từ các thiết lập khác của bạn.

  • Số người lớn tối đa: xác định số lượng người lớn tối đa mà Loại phòng có thể chứa

  • Tổng số phòng: xác định tổng số phòng mà bạn muốn triển khai lên Hahalolo, chẳng hạn thực tế bạn có 10 phòng và bạn chỉ triển khai mở bán 5 phòng lên hệ thống chúng tôi.

  • Ảnh bìa: thiết lập ảnh đại diện cho Loại phòng này