Điều khoản Thanh toán & Hủy đặt trước

Tương tự như ở phần thiết lập của Khách sạn, ở đây bạn có thể thiết lập riêng cho từng Loại phòng

  • Qui tắc thiết lập: xác định qui tắc sẽ áp dụng cho khách sạn, lựa chọn một trong các nguyên tắc có sẵn, bao gồm:

    • Qui định chung: lấy theo thiết lập chung của khách sạn (có nghĩa bạn không cần phải thiết lập riêng cho Loại phòng này). Lưu ý rằng: nếu thiết lập của Khách sạn đang được thiết lập theo từng loại phòng, thì tùy chọn này sẽ không thể được chọn

    • Điều khoản riêng: xác định Loại phòng này sẽ có thiết lập điều khoản riêng mà không sử dụng lại của Khách sạn

  • Tỉ lệ trả trước: thiết lập tỉ lệ mà khách sạn của bạn yêu cầu phải trả trước. Giá trị từ 0-100%. Thiết lập 0 có nghĩa khách đặt phòng không cần phải thanh toán trước; thiết lập 100% có nghĩa khách đặt phòng bắt buộc phải thanh toán trước 100%

  • Tỉ lệ trả lại khi hủy: thiết lập tỉ lệ mà khách sạn của bạn sẽ trả lại cho người đặt khi người đó vì lý do cá nhân phải thực hiện hủy đặt trước. Tương tự như tỉ lệ trả trước, giá trị thiết lập từ 0-100%

  • Thời gian còn lại tối thiểu: thiết lập thời gian còn lại tối thiểu tính từ thời điểm thực hiện hủy đặt trước đến thời điểm nhận phòng, khi đó khách sẽ phải chịu áp dụng điều khoản tỉ lệ trả lại khi hủy