Thiết lập Thanh toán

Cung cấp cho bạn các khả năng thiết lập về thanh toán, bao gồm:

 • Quốc gia áp dụng: thiết lập danh sách các quốc gia mà bạn chấp nhận thanh toán. Lưu ý rằng: danh sách này không cần ràng buộc với phạm vi bán hàng của bạn, các quốc gia áp dụng thanh toán là các quốc gia phát hành phương thức hay thẻ thanh toán mà khách hàng sử dụng để trả tiền cho dịch vụ của bạn.

 • Thanh toán khi nhận hàng (COD): thiết lập chế độ thanh toán khi nhận hàng, gồm:

  • Chấp nhận COD?: xác định bạn có chấp nhận thanh toán khi nhận hàng hay không.

  • Quốc gia áp dụng: thiết lập danh sách các quốc gia bạn chấp nhận dịch vụ COD. Lưu ý rằng: có thể tại một quốc gia bạn chấp nhận, nhưng khách hàng lúc thanh toán có thể không thể sử dụng được dịch vụ COD, có thể do dịch vụ COD đi kèm với các dịch vụ giao hàng bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác, tùy vào chính sách riêng của họ mà họ có triển khai COD ở quốc gia đó hay chưa.

  • Giới hạn: thiết lập một số cơ chế giới hạn về việc sử dụng dịch vụ COD, gồm:

   • Theo tổng số vật phẩm: thiết lập cơ chế hạn chế COD đối với các đơn hàng có tổng số vật phẩm vượt có hạn mức này.

   • Theo giá gốc: hạn chế COD đối với các đơn hàng có tổng giá trị trước thuế vượt ngưỡng.

   • Theo số đơn hàng thất bại: hạn chế COD đối khách hàng có tổng số đơn hàng sử dụng COD thất bại liên tiếp vượt ngưỡng. Lưu ý: tổng số tính các đơn hàng liên tiếp nhau, nên nếu người dùng thực hiện thành công một đơn hàng COD, chuỗi liên tiếp sẽ được hủy bỏ.