Thông tin Tour

Phần nội dung chủ yếu mô tả của Tour, ảnh và video và một số các thuộc tính cơ bản của Tour

 • Địa chỉ: bao gồm số, tên đường, quận/huyện, thành phố, quốc gia; của địa điểm xuất phát đầu tiên

 • Tour nước ngoài?: xác định có phải là Tour nước ngoài hay không

 • Tổng ngày: là tổng số ngày mà Tour sẽ diễn ra

 • SKU: mã số sản phẩm của riêng bạn

 • Cho phép ghép?: xác định Tour có cho phép đăng ký đi lẻ chặng hay không, tức bạn cho phép khách hàng có thể đăng ký mua lẻ – không đầy đủ chặng, ví dụ Tour gồm 5 ngày, khách chỉ có mong muốn đi các ngày 2,3,4, …

 • Tên tour: tên của Tour (theo ngôn ngữ hiện tại)

 • Mô tả ngắn: mô tả ngắn gọn về Tour (theo ngôn ngữ hiện tại), là đoạn mô tả sẽ được hiển thị trước cho người dùng trên Hahalolo

 • Mô tả đầy đủ: là phần mô tả đầy đủ hơn về Tour (theo ngôn ngữ hiện tại), lưu ý rằng nội dung mô tả đầy đủ không nên chứa phần nội dung mô tả ngắn

 • Chi tiết Tour: phần nội dung chính mô tả hành trình của Tour, chi tiết mỗi ngày khách của bạn sẽ được tham gia các hoạt động gì

 • Thông báo: các thông báo hoặc chú ý quan trọng cho khách hàng khi tham gia Tour

 • Điều khoản: phần qui định, điều khoản dành cho khách hàng khi tham gia Tour

 • Logo, Cover, Gallery: là phần thiết lập hình ảnh dành cho Tour. Bạn nên tải lên tối thiểu 5 ảnh cho phần Gallery để đảm bảo Tour của bạn được hiển thị trên Hahalolo một cách hoàn hảo