Lịch trình

Thiết lập liệu Tour của bạn sẽ khả dụng (được mở bán) vào những thời gian nào. Chọn chính xác trên các tập lịch mà chúng tôi hiển thị cho bạn để xác định những ngày mà Tour đó được tổ chức chương trình.

Lưu ý rằng: việc chọn ngày trên lịch là xác định ngày xuất phát khả dụng của Tour, bạn không được chọn ngày cho toàn bộ chương trình của 1 Tour, ví dụ:

  • Một Tour có lộ trình là 5 ngày, trong tháng 5/2018 bạn sẽ tổ chức (hay gọi là mở bán) 2 chương trình cho Tour đó vào ngày 10 và ngày 20 tháng 5

  • ĐÚNG: nhấp đánh dấu chọn vào 2 ngày 10 và 20 của tháng 5 trên lịch

  • SAI: nhấp đánh dấu chọn vào các ngày: 10->14 và 20->24 tháng 5 trên lịch

Lưu ý: hãy đảm bảo các điều sau trước khi bạn thực hiện việc đóng (bỏ chọn) mở bán 1 ngày trên lịch:

  • Đảm bảo chương trình vào ngày đó không có Đơn hàng nào đã được đặt hay xác nhận, hoặc bạn hãy thực hiện việc Hủy đơn hàng trước khi đóng mở bán tùy thuộc mục đích đóng mở bán của bạn là gì; chẳng hạn hủy bỏ việc thiết lập sai trước đó hay dừng nhận đơn hàng mới vào ngày đó do đã quá ngưỡng phục vụ của bạn

  • Đảm bảo vẫn cung cấp dịch vụ một cách đầy đủ cho (các) chương trình tại thời điểm đóng mở bán trong trường hợp vẫn còn có các Đơn hàng đã được Xác nhận phục vụ trước đó