Dịch vụ

Là phần thông tin bổ sung cho khách hàng của bạn biết rằng Tour của bạn sẽ có các dịch vụ gì đi kèm, khách hàng có thể yêu cầu riêng cho bạn.

Cần hiểu rằng, mặc dù hiện tại chúng tôi chỉ cung cấp tính năng như là phần thông tin bổ sung mà chưa gắn vào các nghiệp vụ cụ thể, tuy nhiên bạn cần đảm bảo việc cung cấp thông tin của bạn là chính xác và nằm trong khả năng có thể cung cấp dịch vụ của bạn. Trường hợp bạn cố tình cung cấp thông tin không có thực, chúng tôi sẽ xem xét đến các biện pháp hạn chế đối với Trang, Doanh nghiệp hay thậm chí là Tài khoản cá nhân của bạn.