Ảnh/video

1 Article

Bạn có thể chia sẻ một ảnh/video hoặc tạo album với bộ sưu tập ảnh từ thời gian hoặc địa điểm đặc biệt, chẳng hạn như tiệc sinh nhật hoặc kỳ nghỉ. Bạn có thể tùy ý chọn người có thể xem ảnh và album của mình. Nếu ai đó gắn thẻ bạn vào ảnh mà bạn không muốn, bạn có thể bỏ gắn thẻ.