Kết bạn

1 Article

Bạn nên gửi lời mời kết bạn đến bạn bè, gia đình và những người khác mà mình biết và tin tưởng trên Hahalolo. Bạn có thể thêm bạn bè bằng cách tìm kiếm họ và gửi cho họ lời mời kết bạn.