Trang

3 Articles

Trang là để dành cho các thương hiệu, doanh nghiệp, tổ chức và các cá nhân xây dựng hệ thống kinh doanh của họ lên Hahalolo. Bất cứ ai có tài khoản đều có thể tạo Trang (thông qua việc khởi tạo một Doanh nghiệp) hoặc giúp quản lý Trang, nếu họ đã được cấp vai trò trên Trang, chẳng hạn như quản trị viên hoặc biên tập viên. Những người thích Trang và bạn bè của họ có thể nhận cập nhật trong Bảng tin.