I.1. Bạo lực có thể xảy ra

Lý do xây dựng chính sách

Mục đích của chúng tôi là ngăn chặn những nguy cơ tiềm ẩn của nội dung trên Hahalolo ảnh hưởng đến thế giới thực. Chúng tôi hiểu rằng mọi người thường bày tỏ thái độ khinh thị hoặc bất hòa bằng cách đe dọa hoặc nói đùa và giả vờ kêu gọi bạo lực. Đó là lý do chúng tôi cố gắng xem xét ngôn ngữ, bối cảnh và chi tiết để phân biệt những câu vô tình với nội dung tạo thành sự đe dọa có thể xảy ra với sự an toàn chung hoặc cá nhân. Để xác định liệu một mối đe doạ có thể xảy ra hay không, chúng tôi cũng có thể xem xét các thông tin bổ sung, chẳng hạn như khả năng biết đến công khai và điểm yếu của người bị nhắm đến. Chúng tôi xóa nội dung, vô hiệu hóa tài khoản và phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi chúng tôi cho rằng thực sự có nguy cơ tổn hại về vật chất hoặc mối đe dọa trực tiếp tới sự an toàn của cộng đồng.

Không được đăng các nội dung đe dọa sau:

Các tuyên bố thể hiện mong muốn và mang tính điều kiện liên quan đến bạo lực để chống lại:

 • Bất kỳ nhóm dễ bị tổn thương nào;
 • Những người của công chúng, nếu đáng tin cậy (trừ khi cá nhân đó bị kết án phạm tội nào đó hoặc là thành viên của một tổ chức nguy hiểm);
 • (Những) người dễ bị tổn thương, nếu đáng tin cậy;
 • Nhóm người hoặc (những) người cụ thể không được nêu tên, nếu đáng tin cậy;
 • Địa điểm, nếu đáng tin cậy.

Bất kỳ nội dung nào tiết lộ một cá nhân cụ thể là thành viên của một nhóm được xác định và công nhận với mục đích là họ có thể gặp rủi ro.

Hướng dẫn cách chế tạo hoặc sử dụng vũ khí nếu mục đích là làm bị thương hoặc giết người được thể hiện rõ ràng qua:

 • Ngôn ngữ hiển nhiên nêu rõ mục tiêu đó hoặc;
 • Hình ảnh hiển nhiên cho thấy hoặc mô phỏng kết quả cuối cùng (trọng thương hoặc tử vong) như một phần của chỉ dẫn;
 • Trừ khi bối cảnh rõ ràng cho thấy rằng nội dung này nhằm mục đích khác (ví dụ: Được chia sẻ như một phần của hành động tự vệ trong nội dung giải trí, sự đào tạo của quân đội quốc gia, trò chơi điện tử thương mại hoặc đăng tải tin tức).

Hướng dẫn cách chế tạo hoặc sử dụng chất nổ, trừ khi có ngữ cảnh rõ ràng rằng nội dung đó dành cho mục đích phi bạo lực (ví dụ: Mục đích khoa học/giáo dục rõ ràng hoặc để làm pháo hoa).

Tiết lộ đặc điểm nhận dạng của các cá nhân dễ bị tổn thương mà không có sự cho phép của họ.

Bất kỳ nội dung nào chứa tuyên bố về ý định, lời kêu gọi hành động, sự đại diện, hỗ trợ hoặc ủng hộ cho bạo lực do kết quả bầu cử.

Thông tin sai lệch góp phần cổ vũ hành vi bạo lực hoặc hành vi gây tổn hại thể chất sắp xảy ra.

Tuyên bố đáng tin cậy về ý định thực hiện hành động bạo lực đối với bất kỳ người, nhóm người hoặc địa điểm nào (tỉnh/thành phố hoặc phạm vi nhỏ hơn). Chúng tôi đánh giá độ tin cậy dựa trên thông tin mình có và thường xem lời nói là đáng tin cậy nếu có những yếu tố sau:

 1. Mục tiêu (người, nhóm người hoặc địa điểm) và một trong những nội dung dưới đây:
  • Tiền thưởng/nhu cầu thanh toán, hoặc;
  • Nhắc đến hoặc hình ảnh vũ khí cụ thể, hoặc;
  • Đề nghị bán hoặc yêu cầu mua vũ khí, hoặc;
  • Địa chỉ được đánh vần rõ hoặc tên tòa nhà.
 2. Một mục tiêu và 2 chi tiết dưới đây trở lên (có thể là 2 thông tin của cùng một chi tiết):
  • Vị trí;
  • Thời gian;
  • Phương thức.

Bất kỳ tuyên bố nào về ý định thực hiện hành vi bạo lực đối với người dễ bị tổn thương (được xác định bằng tên, chức danh, hình ảnh hoặc thông tin tham khảo khác) hoặc nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm (nhưng không giới hạn ở) các nguyên thủ quốc gia, nhân chứng và người cung cấp thông tin mật, nhà hoạt động xã hội và nhà báo.

Kêu gọi bạo lực hoặc tuyên bố ủng hộ bạo lực đối với các mục tiêu dưới đây (được xác định bằng tên, chức danh, hình ảnh hoặc thông tin tham khảo khác):

 • Bất kỳ người hoặc nhóm người dễ bị tổn thương nào, bao gồm (nhưng không giới hạn ở) các nguyên thủ quốc gia, viên chức dân cử, nhân chứng và người cung cấp thông tin mật, nhà hoạt động xã hội và nhà báo;
 • Những người của công chúng nếu đáng tin cậy như định nghĩa ở trên;
 • Nhóm người hoặc (những) người cụ thể không được nêu tên, nếu đáng tin cậy;
 • Địa điểm, nếu đáng tin cậy;
 • Trường hợp không có mục tiêu nào được chỉ định nhưng có một biểu tượng biểu thị mục tiêu hoặc có hình ảnh về vũ khí.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 1 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu