IV.3. Tin giả

Lý do xây dựng chính sách

Chúng tôi cũng nhận ra rằng hạn chế tin giả là một vấn đề nhạy cảm và đầy thách thức. Chúng tôi muốn giúp cho mọi người có được đầy đủ thông tin mà vẫn không cản trở những cuộc thảo luận công khai hiệu quả. Vì lẽ đó, thay vì xóa khỏi Hahalolo, chúng tôi sẽ giảm đáng kể việc phân phối tin giả bằng cách hiển thị ở vị trí thấp hơn trong Bảng tin.

Chúng tôi sẽ nỗ lực làm việc để xây dựng một cộng đồng hiểu biết hơn và hạn chế lan truyền tin giả theo nhiều cách khác nhau, cụ thể là:

  1. Chấm dứt ưu đãi về kinh tế cho những người, Trang và miền lan truyền thông tin sai lệch;
  2. Sử dụng nhiều tín hiệu khác nhau, bao gồm phản hồi từ cộng đồng của chúng tôi, để cung cấp thông tin cho mô hình máy học có khả năng dự đoán tin nào có thể sai lệch;
  3. Giảm phân phối nội dung mà các tổ chức xác minh dữ kiện bên thứ ba độc lập đánh giá là sai lệch;
  4. Trao quyền cho mọi người tự quyết định nội dung nào nên đọc, tin cậy và chia sẻ bằng cách cung cấp cho họ thêm ngữ cảnh và nâng cao kỹ năng thẩm định, đánh giá thông tin;
  5. Cộng tác với các viện nghiên cứu và tổ chức khác để giải quyết vấn đề khó khăn này.
Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu