Điều khoản thương mại

Điều khoản của Hahalolo và Điều khoản thương mại (sau đây gọi tắt là “Các Điều khoản“) áp dụng cho việc truy cập hoặc sử dụng Sản phẩm trên Hệ thống Hahalolo (sau đây gọi tắt là Sản phẩm), kể cả Công cụ kinh doanh trên Hahalolo với bất kỳ mục đích kinh doanh hay thương mại nào (trừ khi chúng tôi tuyên bố rằng các điều khoản riêng sẽ áp dụng cho việc truy cập hoặc sử dụng sẽ được áp dụng đối với Sản phẩm). Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc triển khai các dịch vụ, bán sản phẩm, quản lý Trang cho doanh nghiệp hay sử dụng các dịch vụ đo lường của chúng tôi.

Bạn đồng ý bảo đảm rằng bất kỳ bên thứ ba nào thay mặt bạn để truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Sản phẩm nào của Hahalolo, cho bất kỳ mục đích thương mại hay kinh doanh nào (ngoại trừ trường hợp chúng tôi tuyên bố rằng các điều khoản riêng sẽ áp dụng cho việc truy cập hoặc sử dụng) sẽ chịu sự ràng buộc của các Điều khoản, các Điều khoản thương mại này và mọi điều khoản bổ sung được áp dụng. Đồng thời, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn có thẩm quyền ràng buộc bên thứ ba đó tuân thủ các điều khoản nói trên.

Bạn đồng ý rằng các tranh chấp giữa bạn và Hahalolo sẽ được giải quyết bằng hình thức trọng tài mang tính ràng buộc trên cơ sở tự nguyện.

1. Giấy phép

Như mô tả ở phần “Các quyền bạn trao cho chúng tôi” trong các Điều khoản của chúng tôi, bạn cho chúng tôi được quyền điều chỉnh theo quyền sở hữu trí tuệ đối với ảnh hoặc video mà bạn chia sẻ, đăng hay tải lên hoặc liên quan đến Sản phẩm của chúng tôi. Đối với mọi hoạt động truy cập hoặc sử dụng Sản phẩm của Hahalolo cho các mục đích thương mại hoặc kinh doanh, sự cho phép đó sẽ áp dụng cho nội dung mà bạn hoặc một người thay mặt bạn (như nhà cung cấp dịch vụ quản lý nội dung Trang của bạn) cung cấp trên hoặc liên quan đến bất kỳ Sản phẩm nào.

Bạn cũng sẽ bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc đã có tất cả các quyền cần thiết để cho phép chúng tôi. Quyền mà bạn (hoặc người khác thay mặt bạn) cung cấp cho chúng tôi theo Các Điều khoản và mọi điều khoản bổ sung áp dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền hiển thị, truyền tải và cung cấp nội dung liên quan đến Sản phẩm trên Hệ thống Hahalolo và các phương tiện, công cụ khác.

Đối với Doanh nghiệp, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xác minh các giấy phép có liên quan tùy thuộc vào Sản phẩm mà bạn cung cấp trên Hệ thống của chúng tôi nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng mà bạn sẽ phục vụ trên Hahalolo.

2. Tuân thủ luật pháp

Bạn cam kết và bảo đảm rằng việc bạn truy cập hoặc cung cấp Sản phẩm trên Hệ thống Hahalolo cho các mục đích thương mại hoặc kinh doanh đã tuân thủ tất cả các điều luật, quy tắc và quy định áp dụng. Ngoài ra, bạn cam kết sẽ hạn chế quyền truy cập vào nội dung và ứng dụng của bạn để đáp ứng yêu cầu các điều luật, quy tắc và quy định áp dụng, bao gồm cả kiểm soát truy cập theo độ tuổi hoặc lọc theo địa lý khi được yêu cầu.

Ngoài (và không giới hạn ở) các yêu cầu về đối tượng có thể cung cấp Sản phẩm của Hahalolo theo các Điều khoản, việc bạn đang ở một quốc gia bị cấm vận theo luật Việt Nam (hoặc các luật tương tự được áp dụng cho bạn), thì bạn không được phép tham gia vào các hoạt động thương mại trên Hệ thống Hahalolo trừ khi được luật áp dụng cho phép. Nếu bạn sinh sống tại quốc gia thuộc danh sách các Quốc gia bị chỉ định đặc biệt của Bộ Tài chính Việt Nam (hoặc danh sách tương đương), thì bạn không được phép tham gia vào các hoạt động thương mại hoặc kinh doanh trên Hệ thống Hahalolo (như kinh doanh và/hoặc thanh toán) đồng thời bạn cũng không được phép truy cập hay cung cấp Sản phẩm nếu sản phẩm đó bị cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và Các Điều Khoản của Hahalolo.

3. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Ngoài (và không giới hạn) phạm vi của phần “Giới hạn trách nhiệm pháp lý” trong các Điều khoản của chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về các hành động, dịch vụ, nội dung hay dữ liệu của bên thứ ba và bạn đồng ý rằng chúng tôi, các giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý của chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các khiếu nại và thiệt hại (đã biết hoặc chưa biết) nảy sinh từ hoặc liên quan (dưới mọi hình thức) đến mọi khiếu nại của bạn đối với các bên thứ ba đó.

4. Tranh chấp

a. Bồi thường

Nếu có người đưa ra khiếu nại, khiếu kiện hoặc tranh chấp với chúng tôi liên quan đến các dịch vụ, hành vi, nội dung hoặc thông tin của bạn trên Hệ thống Hahalolo hoặc các Sản phẩm khác của bạn trên Hệ thống Hahalolo liên quan đến việc bạn cung cấp bất kỳ Sản phẩm nào trên Hệ thống Hahalolo, thì bạn đồng ý chịu trách nhiệm và không để chúng tôi chịu bất kỳ thiệt hại, tổn thất và chi phí nào dưới bất kể hình thức (bao gồm cả các chi phí và phí pháp lý hợp lý) liên quan đến các khiếu nại, khiếu kiện hoặc tranh chấp như vậy.

b. Giải quyết tranh chấp

Nếu bạn sinh sống ngoài Việt Nam hoặc nếu doanh nghiệp của bạn nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam: Bạn đồng ý rằng mọi khiếu nại, khiếu kiện hoặc tranh chấp giữa bạn với chúng tôi phát sinh từ hay liên quan đến mọi hoạt động truy cập hoặc cung cấp Sản phẩm trên Hệ thống Hahalolo cho các mục đích thương mại hoặc kinh doanh đều phải được giải quyết riêng tại Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, bạn đệ đơn theo quyền tài phán nhân thân của tòa án này nhằm mục đích kiện tụng liên quan tới bất kỳ khiếu nại nào như vậy và luật pháp Việt Nam sẽ điều chỉnh các Điều khoản thương mại này cũng như mọi khiếu nại như vậy, bất kể xung đột về quy định pháp luật.

Nếu bạn sinh sống ở Việt Nam hoặc doanh nghiệp của bạn nằm trên lãnh thổ Việt Nam: Bạn và chúng tôi đồng ý rằng: mọi khiếu nại, khiếu kiện hoặc tranh chấp giữa bạn và chúng tôi phát sinh từ hoặc liên quan đến mọi hoạt động truy cập hoặc cung cấp Sản phẩm trên Hệ thống Hahalolo cho các mục đích thương mại hoặc kinh doanh (“khiếu nại thương mại”) sẽ được giải quyết bằng phương thức trọng tài. Điều khoản này không áp dụng cho bất kỳ khiếu nại thương mại nào liên quan đến các vi phạm đối với quyền sở hữu trí tuệ của bạn hoặc của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở vi phạm bản quyền, vi phạm bằng sáng chế, vi phạm nhãn hiệu hàng hóa, vi phạm nguyên tắc sử dụng thương hiệu, xâm phạm thông tin mật hoặc bí mật thương mại của bạn hoặc của chúng tôi hay những nỗ lực can thiệp vào Hệ thống Hahalolo của chúng tôi cũng như việc tương tác với Hệ thống Hahalolo của chúng tôi một cách trái phép (chẳng hạn như cách thức tự động).

Chúng tôi và bạn đều đồng ý rằng khi ký kết điều khoản trọng tài này, tất cả các bên đều từ bỏ quyền đưa vụ việc ra tòa án hay tham gia vụ kiện tập thể hay khiếu kiện có người đại diện. Các bên đồng ý rằng mỗi bên có thể đưa ra khiếu nại thương mại chống lại bên kia với tư cách cá nhân mà không phải với tư cách nguyên đơn hay thành viên tập thể trong bất kỳ thủ tục chung của vụ kiện tập thể, có người đại diện hay có luật sư riêng nào. Bạn có quyền đưa ra khiếu nại thương mại cho chính mình nhưng không được phép thực hiện biện pháp khắc phục mà biện pháp đó gây ảnh hưởng đến các bên khác. Khi phán quyết cuối cùng của trọng tài chỉ ra rằng nếu có khiếu nại thương mại cụ thể (hoặc yêu cầu biện pháp khắc phục cụ thể) nào không thể phân xử qua trọng tài theo các giới hạn trong khoản này, thì chỉ khiếu nại thương mại (hoặc yêu cầu biện pháp khắc phục) đó sẽ được đệ trình ra tòa. Tất cả các khiếu nại thương mại (hoặc yêu cầu biện pháp khắc phục) khác vẫn phải tuân thủ khoản này.

Luật trọng tài thương mại và pháp luật của Việt Nam sẽ điều chỉnh việc diễn giải và thực thi điều khoản phân xử trọng tài này.

Đối với một tranh chấp, nếu bất kỳ bên nào muốn giải quyết bằng phương thức trọng tài thì bên đó phải gửi thông báo bằng văn bản cho bên kia. Thông báo tranh chấp phải được gửi cho chúng tôi theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Mạng xã hội Du lịch Hahalolo

400/8B - 400/10 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài sẽ được điều chỉnh theo Quy tắc phân xử trọng tài thương mại nơi mà các bên lựa chọn để giải quyết tranh chấp và Luật trọng tài thương mại của Việt Nam, cũng như việc áp dụng Các Điều khoản thương mại này sẽ do Trung tâm trọng tài nơi mà hai bên lựa chọn thực thi. Nếu Trung tâm trọng tài được lựa chọn ban đầu không thể tham gia, thì các bên đồng ý chọn một trung tâm trọng tài khác hoặc yêu cầu tòa án chỉ định trọng tài viên theo quy định của pháp luật. Quyết định của trọng tài sẽ không bị ràng buộc theo các quyết định ở những hoạt động tại trung tâm trọng tài khác mà bạn không phải là bên liên quan. Trong phạm vi mà luật áp dụng cho phép, mọi bằng chứng đệ trình trong quá trình giải quyết bằng trọng tài sẽ được giữ bí mật nếu không có lý do hợp lý cho việc tiết lộ. Phán quyết của trọng tài sẽ chỉ được giữ bí mật trong phạm vi cần thiết để bảo vệ bí mật thương mại hoặc thông tin kinh doanh độc quyền của bên liên quan hoặc tuân theo yêu cầu giữ bí mật của luật pháp. Mỗi bên sẽ chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí trọng tài, lưu hồ sơ và thực thi của Trung tâm trọng tài tương ứng phù hợp với Quy tắc của Trung tâm trọng tài đó và Luật trọng tài thương mại.

Nếu bạn không đồng ý với sự ràng buộc của điều khoản này (kể cả việc khước từ quyền tham gia khiếu nại tập thể và có đại diện), thì bạn phải thông báo cho chúng tôi như quy định dưới đây trong vòng 30 ngày kể từ ngày đầu tiên chấp nhận bất kỳ phiên bản Điều khoản thương mại nào có điều khoản giải quyết bằng trọng tài. Thông báo của bạn theo tiểu mục này phải được gửi cho chúng tôi theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Mạng xã hội Du lịch Hahalolo

400/8B - 400/10 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mọi khiếu nại thương mại giữa bạn và chúng tôi, bất kể là được giải quyết bằng trọng tài hay không, đều chịu sự điều chỉnh của luật pháp Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có sự xung đột các quy tắc luật pháp Việt Nam.

Nếu khiếu nại thương mại giữa bạn và chúng tôi không được giải quyết bằng trọng tài, thì bạn đồng ý rằng khiếu nại đó phải được giải quyết riêng tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và bạn có thể đệ đơn theo quyền tài phán nhân thân của một trong hai bên nhằm mục đích kiện tụng liên quan đến mọi khiếu nại như vậy.

Nếu có bất kỳ điều nào trong điều khoản giải quyết tranh chấp này được xác định là không thể thực thi, thì điều đó sẽ bị loại bỏ và phần còn lại của điều khoản giải quyết tranh chấp sẽ còn nguyên hiệu lực thực thi.

5. Cập nhật

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể cần cập nhật các Điều khoản thương mại này, nhằm điều chỉnh chính xác việc truy cập hoặc cung cấp Sản phẩm trên Hệ thống của chúng tôi cho các mục đích thương mại hoặc kinh doanh. Vì vậy, bạn nên thường xuyên kiểm tra các văn bản này để kịp thời cập nhật các Điều Khoản mới. Bằng việc tiếp tục truy cập hoặc cung cấp bất kỳ Sản phẩm nào của bạn trên Hệ thống Hahalolo cho các mục đích thương mại hoặc kinh doanh sau khi có thông báo cập nhật các Điều khoản thương mại này, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của điều khoản cập nhật. Mọi nội dung cập nhật cho mục Tranh chấp trong các Điều khoản thương mại này sẽ chỉ áp dụng cho những tranh chấp nảy sinh sau khi có thông báo cập nhật. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản cập nhật, vui lòng ngừng mọi hoạt động truy cập hoặc cung cấp Sản phẩm trên Hệ thống của chúng tôi cho các mục đích thương mại hoặc kinh doanh.

6. Xung đột và các điều khoản bổ sung

Nếu có xung đột giữa các Điều khoản thương mại và Điều khoản của Hahalolo, thì Điều khoản thương mại sẽ điều chỉnh việc bạn truy cập và cung cấp Sản phẩm trên Hệ thống Hahalolo cho các mục đích thương mại hoặc kinh doanh trong phạm vi xung đột.

Các chính sách và điều khoản bổ sung cũng có thể được áp dụng cho việc bạn cung cấp những Sản phẩm nhất định. Trong phạm vi các Điều khoản bổ sung đó xung đột với các Điều khoản thương mại, thì Điều khoản bổ sung sẽ điều chỉnh việc bạn sử dụng các Sản phẩm đó trong phạm vi xung đột. Ví dụ:

 • Nếu sử dụng nền tảng Hahalolo thì bạn phải đồng ý với Chính sách nền tảng của Hahalolo. “Nền tảng” có nghĩa là tập hợp các API, SDK, plugin, mã, thông số kỹ thuật, tài liệu, công nghệ và dịch vụ (như nội dung) cho phép những người khác, bao gồm cả nhà phát triển ứng dụng và nhà điều hành trang web, truy xuất dữ liệu từ Hahalolo hay bất kỳ Sản phẩm nào khác trên Hệ thống Hahalolo hoặc cung cấp dữ liệu cho chúng tôi.
 • Nếu bạn sử dụng Công cụ dành cho doanh nghiệp sử dụng Hệ thống Hahalolo, bạn đồng ý với Điều khoản về Công cụ dành cho doanh nghiệp sử dụng Hệ thống Hahalolo của chúng tôi.
 • Nếu bạn quản lý một Trang, bạn đồng ý với Chính sách về Trang của chúng tôi.
 • Nếu bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào mà Hahalolo cung cấp cho người bán để hiển thị, hỗ trợ việc bán hàng và/hoặc bán sản phẩm cho người dùng, thì bạn đồng ý với Thỏa thuận mua bán sản phẩm thương mại trên Hệ thống Hahalolo của chúng tôi.
 • Nếu bạn chấp nhận việc thanh toán cho các sản phẩm số bằng dịch vụ Thanh toán trên Hệ thống Hahalolo, thì bạn đồng ý với Điều khoản thanh toán dành cho nhà phát triển của chúng tôi.

Cũng giống như các Điều khoản thương mại của chúng tôi, chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản bổ sung này. Bằng việc tiếp tục truy cập hoặc cung cấp bất kỳ Sản phẩm nào trên Hệ thống Hahalolo tuân theo các Điều khoản bổ sung sau khi có thông báo cập nhật các điều khoản bổ sung đó, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của các điều khoản cập nhật.

7. Khác

 • Điều khoản của Hahalolo, các Điều khoản thương mại này và các Điều khoản bổ sung được áp dụng khác sẽ cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến việc truy cập hoặc cung cấp Sản phẩm trên Hệ thống Hahalolo cho bất kỳ mục đích thương mại hay kinh doanh nào và thay thế cho mọi thỏa thuận trước đây.
 • Nếu bất kỳ phần nào của các Điều khoản thương mại này được xác định là không thể thực thi (trừ khi có quy định khác), thì phần đó sẽ bị loại bỏ và phần còn lại vẫn còn nguyên hiệu lực thực thi.
 • Nếu chúng tôi không thể thực thi bất kỳ phần nào trong các Điều khoản thương mại này, thì điều này sẽ không bị xem là khước từ.
 • Mọi hoạt động sửa đổi hoặc khước từ các Điều khoản thương mại này đều phải được chúng tôi đưa ra bằng văn bản và ký duyệt.
 • Bạn không được chuyển nhượng bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của bạn trong các Điều khoản thương mại này cho bất kỳ ai khác mà không có sự chấp thuận của chúng tôi.
 • Các Điều khoản thương mại này không mang lại bất kỳ quyền thụ hưởng nào cho bên thứ ba.
 • Bạn đồng ý rằng Hahalolo được phép tiết lộ nội dung quảng cáo và các bài đăng trên Trang (“Nội dung thương mại”) của bạn và các thông tin khác liên quan đến nội dung mà bạn quảng cáo, bao gồm thông tin liên quan đến việc cung cấp nội dung đó, theo quy trình pháp lý hợp lệ bằng vấn đề liên quan đến một tổ chức hoặc cơ quan Nhà nước nếu Hahalolo cho rằng việc tiết lộ đó sẽ hỗ trợ một cuộc điều tra về pháp lý.
 • Chúng tôi có thể tùy ý chuyển nhượng tất cả các quyền và nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản thương mại này liên quan đến việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản hay theo quy định của luật pháp hoặc theo cách khác.
 • Điều khoản thương mại này không có nội dung nào ngăn cản chúng tôi tuân thủ pháp luật.
 • Chúng tôi bảo lưu mọi quyền không được cấp rõ ràng cho bạn.
Ngày có hiệu lực: 01/10/2018
Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 4 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu