Xem Trang

Có thể xem được những nội dung gì của Trang?

  • Để xem các nội dung của một Trang, truy cập vào tường của Trang bằng cách nhấp vào tên Trang ở các vị trí có xuất hiện Trang (Bảng tin, trong bài post, ở kết quả tìm kiếm, ở menu của trang…).
  • Nội dung mặc định mà bạn sẽ thấy khi truy cập vào tường của một Trang là thẻ Dòng thời gian. Tương tự như ở Bảng tin, Dòng thời gian hiển thị các bài mà Trang đã đăng, được sắp xếp theo thứ tự đăng mới nhất. Bạn cũng có thể Haha hay tương tác với các bài đăng của Trang tương tự như của cá nhân hay như ở Bảng tin.
  • Ngoài Dòng thời gian, các nội dung của Trang còn bao gồm các thẻ nội dung khác, chẳng hạn như ảnh/video mà Trang đã đăng, giới thiệu chi tiết đầy đủ hơn của Trang cũng như là các chương trình khuyến mãi đang diễn ra hay xem các bài Đánh giá mà những người khác đã thực hiện sau khi đã sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm của Trang đó.
  • Các bài Đánh giá trên Hahalolo, chỉ có thể thực hiện được nếu bạn thực sự đã sử dụng dịch vụ/sản phẩm của Trang đó. Sau khi hoàn tất một đơn hàng, người mua sẽ nhận được một lần Đánh giá tương ứng với Đơn hàng mà người đó đã thực hiện. Mục đích của việc giới hạn này nhằm đảm bảo rằng các đánh giá của một Trang được thực hiện bởi những khách hàng thực sự và đã có trải nghiệm sau khi sử dụng dịch vụ hay sản phẩm của Trang đó.
  • Ngoài các nội dung đã đề cập, mỗi Trang còn có một hoặc nhiều thẻ thể hiện các dịch vụ/sản phẩm của Trang, và tùy theo loại Trang mà việc bố trí các thẻ này sẽ khác nhau.
  • Hãy tìm hiểu cách các dịch vụ/sản phẩm tương ứng của một loại Trang được thể hiện như thế nào:
Bài viết này có hữu ích không?
2 trên 3 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu