Cài đặt chung

Cho phép công khai Trang kinh doanh. Nhấn vào biểu tượng Screenshot_1o.png/Screenshot_1.png để bật/tắt công khai Trang.

Hãy đảm bảo rằng các thông tin về loại phòng, khả dụng và giá cũng như thông tin chính sách khách sạn của bạn đã đầy đủ và chính xác trước khi công khai trang kinh doanh.

Bài viết này có hữu ích không?
3 trên 3 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu