Chương trình Khuyến mãi

Tính năng cho phép bạn thiết lập các chiến dịch khuyến mãi cho Khách hàng của bạn. Bạn có thể thiết lập Khuyến mãi sẽ được áp dụng tự động khi đạt điều kiện.

Lưu ý: Hệ thống sẽ tính gộp tất cả các Khuyến mãi (nếu khả dụng), vì vậy bạn cần lưu ý đến thời gian áp dụng của chương trình Khuyến mãi khi thiết lập, để tránh trùng lặp thời gian một cách không mong muốn.

Làm thế nào để thiết lập một Chương trình khuyến mãi?

CÁC BƯỚC ĐỂ THIẾT LẬP MỘT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI:

 1. Tại giao diện Quản lý Trang khách sạn, chọn Quản lý khách sạn và nhấn vào Khuyến mãi hoặc trong phần thiết lập thông tin chi tiết của một loại phòng.
 2. Nhấp Tạo khuyến mãi để bắt đầu thiết lập.
 3. Nhập các thông tin chi tiết cho Khuyến mãi:
  • Xác định Trạng thái của chương trình khuyến mãi, bật Screenshot_1o.png Công khai để bắt đầu chạy chương trình.
  • Nhập Tên mô tả cho Khuyến mãi.
  • Thiết lập khoảng thời gian áp dụng tại Ngày bắt đầuNgày kết thúc.
  • Chọn tiền tệ: được mặc định với loại tiền tệ đã chọn lúc tạo Trang khách sạn.
  • Chọn ngôn ngữ: lựa chọn ngôn ngữ mà bạn dự định thiết lập nội dung.
  • Thiết lập Ảnh khuyến mãi.
  • Thiết lập Điều kiện khuyến mãi:
   - Basic deal: Khuyến mãi cơ bản
   - Early bird: Khuyến mãi cho khách đặt phòng sớm
   - Extended stay: Khuyến mãi cho khách ở dài hạn
   - Giảm giá cứng: giá trị tiền mặt cố định trừ trực tiếp vào Giá bán của mỗi phòng/đêm (sau thuế).
   - Giảm theo phần trăm: giá trị Khuyến mãi sẽ được tính toán theo một tỉ lệ (phần trăm) xác định trước dựa trên Giá bán của mỗi phòng/đêm (sau thuế).
  • Tích chọn vào ô Ngày đặt phòng hợp lệ. Chọn khoảng thời gian đặt phòng hợp lệ cho phép khách hàng áp dụng khuyến mãi tại ô Từ (ngày bắt đầu) và ô Đến (ngày kết thúc).
  • Thiết lập mức giảm giá:
   - Chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng xây dựng các mức khuyến mãi riêng có điều kiện, mà đối với Khách sạn là dựa trên Giá bán của mỗi phòng/đêm (sau thuế).
   - Giá trị khuyến mãi bao gồm: giá trị điều kiện (Số ngày đặt trước tối thiểu, Số đêm cần ở tối thiểu) và giá trị khuyến mãi (tỉ lệ % hoặc mức tiền xác định và mức giảm giá tối đa). Đơn hàng khi thỏa điều kiện sẽ được áp dụng mức khuyến mãi cao nhất. Đối với việc hiển thị ban đầu, hệ thống sẽ ưu tiên hiển thị mức cao nhất để giúp bạn tăng mức thu hút khách hàng.
   - Bạn có thể tạo nhiều giá trị Khuyến mãi bằng cách nhấp chọn Thêm. Nhấn biểu tượng để xóa mức giảm giá đã thiết lập.
  • Chọn danh sách các loại phòng được áp dụng khuyến mãi:
   Danh sách loại phòng chưa được chọn: Thống kê / Bao gồm những phòng có thể chọn để áp dụng chương trình khuyến mãi. Tích chọn những phòng áp dụng khuyến mãi rồi nhấn vào Screenshot_21.png để chọn những phòng áp dụng khuyến mãi hoặc nhấn mceclip0.png nếu chọn tất cả các phòng .
   Danh sách Loại phòng đã chọn: Thống kê / Bao gồm những phòng đã chọn để áp dụng chương trình khuyến mãi. Nhấn vào Screenshot_20.png để bỏ những phòng đã chọn áp dụng khuyến mãi hoặc nhấn mceclip1.png để bỏ tất cả các phòng
 4. Nhấn vào Lưu để hoàn tất.

NHƯ ĐÃ ĐỀ CẬP:

 • Các chương trình khuyến mãi sẽ được tính gộp cộng dồn nếu có nhiều chương trình khả dụng tại một thời điểm cụ thể.
 • Mỗi chương trình khuyến mãi có thể phân cấp mức độ khuyến mãi, khách hàng sẽ được hưởng mức khuyến mãi cao nhất nếu thỏa điều kiện.
Làm thế nào để tìm kiếm Chương trình khuyến mãi đã tạo?

Các bước để tìm kiếm một chương trình Khuyến mãi đã tạo:

  1. Tại giao diện Khuyến mãi, nhập một hoặc đồng thời các thông tin tìm kiếm:
   - Tìm khuyến mãi
   - Chọn ngôn ngữ
   - Ngày bắt đầu
   - Ngày kết thúc
  2. Nhấn Tìm kiếm

Hoặc dò xem các chương trình khuyến mãi tại mục thống kê Tất cả, Không công khai, Công khaiĐã xóa.

Làm thế nào để chỉnh sửa một Chương trình khuyến mãi?
 1. Tại giao diện Quản lý Trang khách sạn, chọn Quản lý khách sạn và nhấn vào Khuyến mãi hoặc trong phần thiết lập thông tin chi tiết của một loại phòng
 2. Nhấn vào biểu tượng Untitled-4.png Chỉnh sửa và Chọn ngôn ngữ tại Khuyến mãi cần chỉnh sửa
 3. Chỉnh sửa các thông tin của chương trình khuyến mãi sau đó nhấn Lưu.
Làm thế nào để thêm mới ngôn ngữ cho một chương trình khuyến mãi đã tạo?
 1. Tại giao diện Quản lý Trang khách sạn, chọn Quản lý khách sạn và nhấn vào Khuyến mãi hoặc trong phần thiết lập thông tin chi tiết của một loại phòng
 2. Nhấn vào biểu tượng mceclip0.png Thêm ngôn ngữ mới tại khuyến mãi cần thêm ngôn ngữ
 3. Chọn ngôn ngữ mới và nhập các thông tin tương ứng với ngôn ngữ đó
 4. Nhấn Lưu để hoàn tất.
Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu