I.4. Hàng hóa bị kiểm soát

Lý do xây dựng chính sách

Để khuyến khích tuân thủ các giới hạn pháp lý chung và đảm bảo sự an toàn, chúng tôi nghiêm cấm các cá nhân, nhà sản xuất và nhà bán lẻ mua, bán hoặc trao đổi các loại thuốc, cần sa, dược phẩm không dùng cho mục đích y tế. Chúng tôi cũng nghiêm cấm việc mua, bán, tặng, trao đổi và chuyển nhượng súng, bao gồm các bộ phận của súng hoặc đạn dược, giữa các cá nhân, tổ chức trên Hahalolo. Chính sách này nhất quán và chưa bao gồm các sản phẩm bị cấm/hạn chế mua bán trên Hahalolo theo Chính sách thương mại. Trên thực tế, không phải tất cả mặt hàng trong số này đều bị kiểm soát ở mọi nơi, tùy vào từng quốc gia sẽ có quy định khác nhau. Tuy nhiên, vì cộng đồng của chúng tôi mang tính không biên giới nên chúng tôi cố gắng thực thi chính sách của mình một cách nhất quán nhất có thể.

Không được đăng:

Bạn không được đăng nội dung trên Hahalolo nếu nội dung đó nhằm mục đích bán, hỗ trợ việc tiếp cận hoặc liên kết tới các loại hàng hóa và dịch vụ chịu kiểm soát trong nội dung dưới đây:

Nội dung mô tả việc bán hoặc cố mua cần sa và dược phẩm, áp dụng cho cả các đoạn nội dung riêng và Trang có mục đích chính là bán cần sa hoặc dược phẩm. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung dưới đây:

 1. Đề cập đến hoặc mô tả cần sa/dược phẩm;
 2. Thể hiện hành vi mua, bán hoặc trao đổi có liên quan đến bất kỳ điều nào sau đây:
  • Nêu rõ sản phẩm là để mua, bán, trao đổi hoặc phân phối;
  • Yêu cầu đối tượng mua;
  • Liệt kê giá;
  • Khuyến khích liên hệ về sản phẩm bằng cách yêu cầu mọi người liên hệ một cách rõ ràng hoặc bao gồm bất kỳ loại thông tin liên hệ nào;
  • Việc cố nài mua sản phẩm, được định nghĩa là: thể hiện mong muốn mua sản phẩm.

Hỏi có ai bán/trao đổi sản phẩm đó hay không. Nội dung về các loại thuốc không dùng cho mục đích y tế (ngoài đồ uống có cồn hoặc thuốc lá), bao gồm nhưng không hạn chế các nội dung dưới đây:

 1. Phối hợp hoặc khuyến khích người khác bán thuốc không dùng cho mục đích y tế;
 2. Mô tả, thừa nhận hoặc quảng bá việc bán thuốc không dùng cho mục đích y tế của người đăng nội dung hoặc người cộng tác của họ;
 3. Đẩy mạnh, khuyến khích, phối hợp hoặc đưa ra hướng dẫn về việc sử dụng các loại thuốc không dùng cho mục đích y tế;
 4. Thừa nhận, dù bằng văn bản hoặc lời nói, việc cá nhân sử dụng các loại thuốc không dùng cho mục đích y tế, trừ khi được đăng trong ngữ cảnh phục dựng.

Nội dung nhằm tìm cách bán, tặng, trao đổi hoặc chuyển nhượng súng, các bộ phận của súng, đạn dược hoặc chất nổ giữa các cá nhân. Điều này bao gồm nội dung:

 1. Nhắc đến hoặc mô tả súng, các bộ phận của súng, đạn dược, chất nổ và sản phẩm không liên quan đến súng;
 2. Thể hiện hành vi cố bán hoặc chuyển nhượng bao gồm bất kỳ điều nào sau đây:
  • Nêu rõ sản phẩm là để bán, trao đổi hoặc phân phối;
  • Yêu cầu đối tượng mua;
  • Liệt kê giá hoặc ghi chú là sản phẩm miễn phí;
  • Khuyến khích liên hệ về sản phẩm bằng cách:
     • Yêu cầu mọi người liên hệ một cách rõ ràng;
     • Bao gồm bất kỳ loại thông tin liên hệ nào.
    • Cố nài mua mặt hàng, được định nghĩa là:
     • Nói rằng họ muốn mua hàng hoặc;
     • Hỏi có ai bán/trao đổi hàng hay không.

Nội dung nhằm tìm cách bán, tặng, trao đổi, chuyển nhượng, quảng cáo hoặc cung cấp quyền truy cập vào các hướng dẫn in 3D hay hướng dẫn dùng máy tính để chế tạo súng hay các bộ phận của súng.

Nội dung về các loài có nguy cơ tuyệt chủng, bao gồm:

  • Cố mua, bán, trao đổi, quyên góp, tặng hoặc hỏi xin các loài có nguy cơ tuyệt chủng hay bộ phận của các loài đó
  • Thừa nhận việc săn bắn trộm, mua hoặc trao đổi các loài có nguy cơ tuyệt chủng và bộ phận của các loài đó (do người đăng nội dung tự thực hiện hay thông qua người khác)
  • Mô tả hành vi săn bắn trộm các loài có nguy cơ tuyệt chủng và bộ phận của các loài đó (do người đăng nội dung tự thực hiện hoặc thông qua người khác)
  • Đưa ra phát ngôn cổ xúy hành vi săn bắn trộm các loài có nguy cơ tuyệt chủng và bộ phận của các loài đó
  • Ủng hộ, khuyến khích hoặc cấu kết thực hiện hành vi săn bắn trộm các loài có nguy cơ tuyệt chủng và bộ phận của các loài đó
Bài viết này có hữu ích không?
4 trên 4 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu