Chương trình Khuyến mãi

Tính năng cho phép bạn thiết lập các chiến dịch khuyến mãi cho Khách hàng của bạn. Bạn có thể thiết lập Khuyến mãi sẽ được áp dụng tự động khi đạt điều kiện, hoặc Khuyến mãi chỉ được áp dụng nếu khách hàng có sở hữu mã Khuyến mãi tương ứng. Trước mắt, bạn chỉ có thể có một mã Khuyến mãi duy nhất ứng với một chương trình Khuyến mãi.

Lưu ý: hệ thống sẽ tính gộp tất cả các Khuyến mãi (nếu khả dụng), vì vậy bạn cần lưu ý đến thời gian áp dụng của chương trình Khuyến mãi khi thiết lập, để tránh trùng lặp thời gian một cách không mong muốn.

Các bước để thiết lập một chương trình Khuyến mãi:

 1. Truy cập Chương trình khuyến mãi trên trình đơn Cài đặt của Trang.
 2. Nhấp Tạo khuyến mãi để bắt đầu thiết lập.
 3. Nhập các thông tin chi tiết cho Khuyến mãi:
  • Ngôn ngữ: lựa chọn ngôn ngữ mà bạn dự định thiết lập nội dung.
  • Nhập Tênmô tả cho Khuyến mãi.
  • Thiết lập Ảnh đại diện.
  • Nhấp Thêm tương ứng ở Chuyến du lịch bạn muốn áp dụng Khuyến mãi.
  • Thiết lập Đơn vị tiền tệ gốc.
  • Thiết lập khoảng thời gian áp dụng gồm Thời gian bắt đầuKết thúc.
  • Xác định Trạng thái của chương trình khuyến mãi, công khai để bắt đầu chạy chương trình.
  • Xác định cơ chế áp dụng khuyến mãi:
   • Khoản cố định: giá trị tiền mặt cố định trừ trực tiếp vào tổng giá trị đơn hàng sau thuế
   • Tính tỉ lệ theo giá: giá trị Khuyến mãi sẽ được tính toán theo một tỉ lệ (phần trăm) xác định trước dựa trên Giá bán (sau thuế).
  • Thiết lập các phân mức Khuyến mãi:
   • Chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng xây dựng các mức khuyến mãi riêng có điều kiện, mà đối với Khách sạn là dựa trên tổng giá trị đơn hàng sau thuế.
   • Mỗi phân mức bao gồm: giá trị điều kiện (giá trị đơn hàng) và giá trị khuyến mãi (tỉ lệ % hoặc mức tiền xác định). Đơn hàng khi thỏa điều kiện sẽ được áp dụng mức khuyến mãi cao nhất. Đối với việc hiển thị ban đầu, hệ thống sẽ ưu tiên hiển thị mức cao nhất để giúp bạn tăng mức thu hút khách hàng.
  • Mã khuyến mãi: xác định đoạn mã mà khách hàng phải nhập để kích hoạt chế độ khuyến mãi. Có nghĩa rằng, khuyến mãi chỉ tự động áp dụng nếu khuyến mãi không có thiết lập mã này, ngược lại khách hàng phải nhập mã để hưởng khuyến mãi. Việc phân phối mã đến khách hàng (nếu có) là thủ công.
  • Tổng số lượt sử dụng: giới hạn số lần mà chương trình khuyến mãi này được áp dụng, tương đương với cách nói chỉ áp dụng cho N đơn hàng đầu tiên.

Như đã đề cập:

 • Các chương trình khuyến mãi sẽ được tính gộp cộng dồn nếu có nhiều chương trình khả dụng tại một thời điểm cụ thể.
 • Mỗi chương trình khuyến mãi có thể phân cấp mức độ khuyến mãi, khách hàng sẽ được hưởng mức khuyến mãi cao nhất nếu thỏa điều kiện.
Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu