Tổng quan

Trang Tổng quan thống kê các số liệu kinh doanh trong một khoảng thời gian tùy chọn để giúp bạn đánh giá tình hình kinh doanh bao quát và tiện lợi hơn.

      Bao gồm:

  • Doanh thu: gồm giá trị doanh thu thành công, doanh thu bị hủy và tổng doanh thu.
  • Đơn hàng: gồm số lượng Đơn hàng cần xác nhận, đang chờ phục vụ, đang trong quá trình phục vụ, hoàn tất phục vụ, đã huỷ và Tổng đơn hàng (bao gồm các loại trên).

    Có thể xem nhanh danh sách 10 đơn hàng mới nhất được thực hiện gần đây nhất, bao gồm các thông tin: Mã đơn hàng, Tên sản phẩm, Giá tiền.

  • Sản phẩm: gồm số lượng sản phẩm công khai, không công khai và Tổng sản phẩm (bao gồm công khai và không công khai).
Bạn có thể sử dụng bộ lọc thời gian tại mỗi mục số liệu để lọc kết quả thống kê theo nhu cầu.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu