Quản lý tin nhắn

Làm cách nào để xóa tin nhắn đã gửi trên Hahalolo?
Bạn chỉ có thể xóa vĩnh viễn tin nhắn đã gửi đối với chính mình. Nếu bạn chọn Xóa, bạn sẽ không nhìn thấy tin nhắn đã xóa. Lưu ý rằng những thành viên khác trong đoạn chat vẫn có thể xem được.

CÁCH XÓA TIN NHẮN ĐÃ GỬI:

 1. Trong Chat, mở cuộc trò chuyện trên Hahalolo.
 2. Nhấn vào tin nhắn mà bạn muốn xóa.
 3. Nhấp vào t_y_ch_n.pngTùy chọn ở bên cạnh tin nhắn bạn muốn xóa.
 4. Nhấn vào x_a.pngXóa.

Khi xóa một tin nhắn, tin nhắn đó sẽ bị gỡ vĩnh viễn khỏi hộp thư của bạn.

Làm cách nào để thu hồi tin nhắn đã gửi trên Hahalolo?
Bạn chỉ có thể thu hồi tin nhắn của chính mình đã gửi đối với mọi người có trong đoạn chat. Nếu bạn chọn Thu hồi, tin nhắn này sẽ vĩnh viễn bị gỡ xuống, những người có trong đoạn chat đó sẽ thấy rằng bạn đã gỡ. Lưu ý rằng những người nhận tin nhắn của bạn có thể đã xem tin nhắn đó và vẫn có thể báo cáo cuộc trò chuyện.

CÁCH THU HỒI TIN NHẮN ĐÃ GỬI:

 1. Trong Chat, mở cuộc trò chuyện trên Hahalolo.
 2. Nhấn vào tin nhắn mà bạn muốn thu hồi.
 3. Nhấp vào t_y_ch_n.pngTùy chọn ở bên cạnh tin nhắn bạn muốn thu hồi.
 4. Nhấn vàothu_h_i.pngThu hồi.

Khi thu hồi một tin nhắn, tin nhắn đó sẽ bị gỡ vĩnh viễn khỏi hộp thư của mọi người có trong đoạn chat.

Làm cách nào để chỉnh sửa tin nhắn đã gửi trên Hahalolo?
Bạn chỉ có thể chỉnh sửa tin nhắn của chính mình đã gửi đối với mọi người có trong đoạn chat. Nếu bạn chọn Chỉnh sửa, những người trong đoạn chat đó sẽ thấy được nội dung tin nhắn đã chỉnh sửa.

CÁCH CHỈNH SỬA TIN NHẮN ĐÃ GỬI:

 1. Trong Chat, mở cuộc trò chuyện trên Hahalolo.
 2. Nhấn vào tin nhắn mà bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Nhấp vàot_y_ch_n.png Tùy chọn ở bên cạnh tin nhắn bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Nhấn vàoScreenshot_17.png Chỉnh sửa.
 5. Nhập nội dung tin nhắn, rồi nhấn Enter hoặc nhấn vào biểu tượngg_i_tin_nh_n.png để gửi.

Khi chỉnh sửa một tin nhắn, mọi người trong đoạn chat sẽ thấy được tin nhắn đã chỉnh sửa dựa vào biểu tượng __i_t_n.pngbên cạnh tin nhắn.

Làm cách nào để xóa nội dung cuộc trò chuyện của tôi trên Hahalolo?

CÁCH XÓA NỘI DUNG CUỘC TRÒ CHUYỆN:

 1. Trong Chat, mở cuộc trò chuyện bạn muốn xóa trên Hahalolo.
 2. Nhấn vào Tùy chọn ở bên phải cuộc hội thoại.
 3. Nhấn vào Xóa nội dung cuộc trò chuyện.
 4. Nhấn Đồng ý để hoàn tất việc xóa.

Sau khi chọn xóa cuộc trò chuyện, bạn sẽ không thể hoàn tác hành động này.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu