Thiết lập Trang

Làm thế nào để quản lý nhân viên trên Trang?

CÁCH ĐỂ THÊM NHÂN VIÊN VÀO TRANG:

CÁCH 1: Truy cập vào Trang kinh doanhTrình quản lý Kinh doanh:

 1. Chọn Trang cần thêm Nhân viên ở Danh sách Trang.
 2. Nhấn vào Chỉ định Nhân viên.
 3. Tìm kiếm hoặc tích chọn nhanh tên nhân viên bạn muốn chỉ định
 4. Lựa chọn Vai trò mặc định, sẽ được gán cho (các) Nhân viên đó khi làm việc trên Trang kinh doanh.
 5. Nhấn Chỉ định để hoàn tất.

CÁCH 2: Truy cập vào Nhân viênTrình quản lý Kinh doanh:

 1. Chọn Nhân viên cần thêm vào ở danh sách Nhân viên.
 2. Nhấn vào Chỉ định Trang.
 3. Tìm kiếm hoặc tích chọn nhanh tên Trang bạn cần tìm.
 4. Lựa chọn Vai trò mặc định, sẽ được gán cho Nhân viên khi làm việc trên (các) Trang kinh doanh đó.
 5. Nhấn Chỉ định để hoàn tất.

CÁCH ĐỂ XÓA NHÂN VIÊN KHỎI TRANG:

CÁCH 1: Truy cập vào Trang kinh doanhTrình quản lý Kinh doanh:

 1. Chọn Trang mà Nhân viên đang có vai trò.
 2. Ở danh sách Nhân viên, nhấp vào biểu tượng mceclip0.png ở cuối hàng tương ứng với Nhân viên bạn muốn xóa.
 3. Nhấp Xác nhận để xóa.

CÁCH 2: Truy cập vào Nhân viênTrình quản lý Kinh doanh:

 1. Chọn Nhân viên cần xóa.
 2. Ở danh sách Trang, nhấp vào biểu tượng mceclip0.png ở cuối hàng tương ứng với Trang bạn muốn xóa.
 3. Nhấp Xác nhận để xóa.

Lưu ý: Nhân viên không nhận được thông báo khi bị xóa khỏi Trang.

Vai trò của nhân viên trên Trang như thế nào?
Các vai trò Nội dung công việc và quyền hạn
5. Phân tích viên
 • Có thể xem thông tin chi tiết và quản trị viên nào đã tạo bài viết hoặc bình luận.
1. Quản trị viên
 • Có thể quản lý tất cả các khía cạnh của Trang.
 • Họ có thể tạo quảng cáo, xem thông tin chi tiết, chỉ định vai trò của Trang.
 • Quản lý cài đặt nội dung có thương hiệu, gửi tin nhắn và đăng với tư cách Trang.
 • Trả lời và xóa các bình luận trên Trang, xem quản trị viên nào đã tạo bài viết và bình luận.
2. Biên tập viên
 • Có thể tạo quảng cáo, xem thông tin chi tiết, quản lý cài đặt nội dung có thương hiệu, gửi tin nhắn và đăng với tư cách Trang.
 • Trả lời và xóa bình luận trên Trang, xem quản trị viên nào đã tạo bài viết hoặc bình luận.
3. Kiểm duyệt viên
 • Xem thông tin chi tiết, tạo quảng cáo, gửi tin nhắn với tư cách Trang.
 • Trả lời và xóa bình luận trên Trang, xem quản trị viên nào đã tạo bài viết hoặc bình luận.
4. Nhà quảng cáo
 • Có thể tạo quảng cáo, xem thông tin chi tiết, quản lý cài đặt nội dung có thương hiệu và xem quản trị viên nào đã tạo bài viết hoặc bình luận.

Lưu ý: Chủ sở hữu có thể thay đổi vai trò của nhân viên trên Trang sau khi đã thiết lập bằng cách nhấn chọn lại vai trò tương ứng cần thay đổi.

Bài viết này có hữu ích không?
2 trên 2 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu