Trình quản lý Kinh doanh

Trình quản lý Kinh doanh cho phép bạn khởi tạo, quản lý và thiết lập tổ chức kinh doanh của bạn, xây dựng và quản lý các tài sản ví dụ như Trang tương ứng với Dịch vụ hay Sản phẩm mà bạn đang kinh doanh, hay các Nhân sự đảm nhiệm các vai trò công việc riêng.

Hiện tại, mỗi người dùng chỉ tạo được một Tài khoản Kinh doanh trên Hahalolo.

Bài viết này có hữu ích không?
3 trên 4 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu