Chương trình khuyến mãi

Tính năng cho phép bạn thiết lập các chiến dịch khuyến mãi cho Khách hàng của bạn. Bạn có thể thiết lập Khuyến mãi sẽ được áp dụng tự động khi đạt điều kiện, hoặc Khuyến mãi chỉ được áp dụng nếu khách hàng có sở hữu mã Khuyến mãi tương ứng. Trước mắt, bạn chỉ có thể có một mã Khuyến mãi duy nhất ứng với một chương trình Khuyến mãi.

Lưu ý: Hệ thống sẽ tính gộp tất cả các Khuyến mãi (nếu khả dụng), vì vậy bạn cần lưu ý đến thời gian áp dụng của chương trình Khuyến mãi khi thiết lập, để tránh trùng lặp thời gian một cách không mong muốn.

Các bước để thiết lập một chương trình Khuyến mãi:

 1. Truy cập Khuyến mãi trên trình đơn Cài đặt của Trang.
 2. Nhấp Thêm khuyến mãi mới để bắt đầu thiết lập.
 3. Nhập các thông tin chi tiết cho Khuyến mãi:
  • Xác định Trạng thái của chương trình khuyến mãi, công khai để bắt đầu chạy chương trình.
  • Nhập Tênmô tả cho Khuyến mãi.
  • Thiết lập Ảnh đại diện.
  • Ngôn ngữ: lựa chọn ngôn ngữ mà bạn dự định thiết lập nội dung.
  • Thiết lập Đơn vị tiền tệ gốc.
  • Thiết lập khoảng thời gian áp dụng gồm Thời gian bắt đầuKết thúc.
  • Loại hình khuyến mãi:
   • Giảm giá theo tổng đơn hàng: là khoản giảm trừ trực tiếp trên giá trị tổng đơn hàng mà khách hàng đã đặt Tour.
   • Giảm giá theo bình quân đầu người (người lớn): là khoản giảm trừ trực tiếp trên số lượng người đặt Tour.
  • Loại khuyến mãi:
   • Giảm giá theo giá cứng: giá trị tiền mặt cố định trừ trực tiếp vào tổng giá trị đơn hàng sau thuế.
   • Giảm giá theo phần trăm: giá trị Khuyến mãi sẽ được tính toán theo một tỉ lệ (phần trăm) xác định trước dựa trên Giá bán (sau thuế).
  • Thiết lập các phân mức Khuyến mãi:
   • Chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng xây dựng các mức khuyến mãi riêng có điều kiện, mà đối với Tour là dựa trên tổng giá trị đơn hàng sau thuế.
   • Mỗi phân mức bao gồm: giá trị điều kiện (giá trị đơn hàng) và giá trị khuyến mãi (tỉ lệ % hoặc mức tiền xác định). Đơn hàng khi thỏa điều kiện sẽ được áp dụng mức khuyến mãi cao nhất. Đối với việc hiển thị ban đầu, hệ thống sẽ ưu tiên hiển thị mức cao nhất để giúp bạn tăng mức thu hút khách hàng.
  • Danh sách Tour: Thống kê những tour có thể chọn để áp dụng chương trình khuyến mãi.
  • Danh sách Tour đã chọn: Thống kê những tour đã chọn để áp dụng chương trình khuyến mãi.

Như đã đề cập:

 • Các chương trình khuyến mãi sẽ được tính gộp cộng dồn nếu có nhiều chương trình khả dụng tại một thời điểm cụ thể.
 • Mỗi chương trình khuyến mãi có thể phân cấp mức độ khuyến mãi, khách hàng sẽ được hưởng mức khuyến mãi cao nhất nếu thỏa điều kiện.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu