II.2. Hành động nguy hiểm

Lý do xây dựng chính sách

Chúng tôi định nghĩa những hành động có tính rủi ro hoặc hành vi nguy hiểm khác là những hành động được thực hiện trong bối cảnh không chuyên nghiệp hoặc không có đủ các kỹ năng cần thiết và biện pháp an toàn, có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng hoặc tử vong đối với chính người dùng hoặc cộng đồng. Chúng tôi không cho phép những nội dung mô tả, cổ xuý, bình thường hoá hay tôn vinh những hành vi như vậy, bao gồm cả những trò biểu diễn nghiệp dư hoặc thử thách nguy hiểm.

Không được đăng:

Nội dung thể hiện việc sử dụng có thể không đúng cách và không đúng mục đích các dụng cụ, phương tiện hay vật dụng nguy hiểm

Nội dung mô tả hay gợi ý tiêu thụ các chất không dùng để tiêu thụ hoặc có thể dẫn tới tổn hại nghiêm trọng.

Trò chơi, thử thách hay trò biểu diễn nguy hiểm có thể dẫn đến thương tổn.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu